Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1: INTERPRETATIE

 

Definities

Opdrachtgever: De opdrachtgever is diegene die een order plaatst en daardoor afnemer is van de goederen van de opdrachtnemer.

Opdrachtnemer: De opdrachtgever By Mamboo. met ondernemingsnummer 0748464470 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Overmacht: Onder overmacht wordt verstaan ‘de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien’. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, pandemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege [met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie], brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden.

Partijen: De partijen zijn zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

 

Toepasselijkheid

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden, die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

 

 

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 

2.1       Totstandkoming

Alle aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend en binden hem als dusdanig niet. Orders van een opdrachtgever binden de opdrachtnemer evenmin. Tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever komt pas een overeenkomst tot stand door de ondertekening van een offerte door de opdrachtgever By Mamboo. Vertegenwoordigers, verkopers of werknemers van de opdrachtnemer zijn niet gemachtigd om de opdrachtnemer rechtsgeldig te verbinden.

2.2       Aanbiedingen

Alle prijzen van de aanbiedingen zijn incl. BTW en zijn slechts geldig voor een bepaalde duur. Indien er geen duur vermeld wordt in een offerte, zijn de prijzen 10 kalenderdagen geldig.

 

ARTIKEL 3: ANNULERING – OPSCHORTING

 

3.1       Annulering

Indien de opdrachtgever de bestelling annuleert, zal de opdrachtnemer factureren op basis van het stadium waarin de bestelling zich bevindt. Er zal een bedrag aangerekend worden, bestaande uit de gemaakte kosten, vermeerderd met een schadevergoeding ten bedrage van 10% van het bedrag van (het gedeelte van) de bestelling dat geannuleerd wordt, onverminderd het recht om de betaling te vorderen van hogere werkelijk geleden schade.

3.2       Opschorting van de opdracht

Voor zover de opdrachtgever zou verzoeken om de opdracht tijdelijk op te schorten, dan zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn om op basis van het stadium waarin de bestelling zich bevindt, over te gaan tot een tussentijdse facturatie.

 

ARTIKEL 4: PRIJS EN BETALING

 

4.1       Prijzen

Alle prijzen zijn netto, inclusief BTW en exclusief andere heffingen welke van overheidswege opgelegd worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Bij elke bestelling die zal worden geleverd volgens artikel 5.1, dient minstens een bedrag gelijk aan 100% van de som van de bestelling te worden voldaan. Bij elke bestelling die zal worden geleverd volgens artikel 5.2, dient het integrale bedrag van de bestelling vooraf te worden voldaan.

4.2       Betalingstermijn

De facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlsinterest van 1% per maand verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag. Daarnaast is eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van het oorspronkelijk factuurbedrag, onverminderd het recht van de opdrachtnemer om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade.

4.3       Verrekening

De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op enige wijze van verrekening met vorderingen en/of aanspraken gerelateerd aan eerdere en/of toekomstige werkzaamheden. 

  

ARTIKEL 5: LEVERING

 

5.1       Levering op het adres van de opdrachtgever

De levering zal gebeuren op het adres van de opdrachtgever of een ander opgegeven adres door de opdrachtgever. De levering zal geschieden op de verantwoordelijkheid van By Mamboo. 

Alle levertijden zijn steeds indicatief zodat vertraging in de levering geen aanleiding kan geven tot enige vorm van schadevergoeding.

Kan er geen aflevering plaatsvinden om redenen die bij de opdrachtgever liggen, dan zal de opdrachtnemer de goederen gedurende een maximale periode van 30 dagen ter beschikking houden van de opdrachtgever. Binnen deze periode kunnen de goederen alsnog aangeleverd worden, voor zover de opdrachtgever de hiermee gepaard gaande kosten bij voorbaat voldoet. Wanneer de periode van 30 dagen verstreken is, en de opdrachtgever de goederen nog steeds niet opgehaald heeft, mag de opdrachtnemer zich van de goederen ontdoen en zulks op kosten van de opdrachtgever. In dergelijke situatie blijft de verplichting tot volledige betaling van de oorspronkelijke factuur onverminderd bestaan.

5.2       Leveringstermijn

Artikelen die voorradig zijn zullen steeds binnen 3 dagen worden verzonden. De levering zal in totaal 4 tot 7 werkdagen duren. By Mamboo zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen om de leveringstermijn te respecteren.

 

ARTIKEL 6: RISICO – OVERDRACHT – EIGENDOMSVOORBEHOUD.

 

6.1       Eigendomsvoorbehoud 
De eigendom van de aangeleverde goederen zal pas op de opdrachtgever overgaan nadat deze al zijn contractuele verplichtingen voldaan heeft.

6.2       Risico-overdracht
De opdrachtgever draagt evenwel het risico voor verlies of beschadiging, vanaf het ogenblik dat de opdrachtnemer de goederen aan de vervoerder of de opdrachtgever overhandigt. De opdrachtgever zal de vervoerder aanspreken in geval van verlies of beschadiging.

 

ARTIKEL 7: GARANTIE

 

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor eventuele verborgen gebreken in de door de opnemer geleverde goederen is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen twee weken na de levering van de goederen.

Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de acht dagen na de ontdekking van het gebrek, per mail (info@bymamboo.com) door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te worden gemeld.

Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te behelzen, alsook een kopie van de factuur te bevatten en te worden gericht aan het bedrijf By Mamboo ter attentie van By Mamboo.

Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van opdrachtgever niet op.

 

ARTIKEL 8: PROTESTPROCEDURE

 

8.1       Termijnen 
De opdrachtgever zal binnen 48 uur na levering in de zin van artikel 5.2 nagaan of het geleverde voldoet aan de kwaliteit en/of kwaliteit zoals overeengekomen.

Bij de levering in de zin van artikel 5.1 verbindt de opdrachtgever zich ertoe om bij de levering te onderzoeken of de verkochte goederen bij de in ontvangst name overeenstemt met de kwaliteit en/of kwantiteit zoals overeengekomen.

Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de opdrachtgever nog niet in gebruik werden genomen.

8.2       Procedure 
Protest van de opdrachtgever dient met een kopie van de factuur een email te sturen naar info@bymamboo.com ter attentie van By Mamboo.

Als de opdrachtnemer het protest van de opdrachtgever heeft aanvaard, zal de opdrachtgever op eerste verzoek van de opdrachtnemer het betreffende goed retourneren. Enkel dan zijn de vervoerskosten voor rekening van de opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever ongevraagd goederen retourneert zijn de vervoerskosten voor rekening van de opdrachtgever, ongeacht of de reclamatie naderhand terecht bleek.

 

ARTIKEL 9: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de opdrachtgever of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet/winstderving.

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is altijd beperkt tot het factuurbedrag [inclusief BTW] van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de opdrachtgever of de derde haar oorzaak vindt. Betreft de [oorzaak van] aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht.

De opdrachtnemer en/of haar aangestelden zijn volledig verantwoordelijk voor de aansprakelijkheid die het gevolg is van eigen opzet of grove schuld.

 

ARTIKEL 10: OVERMACHT

 

Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis tegenover de wederpartij in geval van overmacht.

De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbare en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

In geval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken. In geval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.

 

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

 

11.1     Toepasselijk recht

Onderhavige overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch Recht.

11.2     Bevoegde Rechtbank

Elk geschil met betrekking tot voorliggende overeenkomst wordt uitsluitend beslecht door de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen – afdeling Antwerpen.